Dokumenty - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty

O szkole


Dokumenty szkolne:

Statut szkoły


Procedury i programy:

Procedura reagowania na cyberprzemoc

Program wychowawczo - profilaktyczny


Zmiany do programu wychowawczo - profilaktycznego

Szkolny program edukacji kulturalnej

Program nauczania etyki „Jacy jesteśmy – jaki jest nasz świat?"

Program Rozwoju - Koncepcja  Szkoły Podstawowej nr 225

Regulaminy:

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin korzystania z szafek szkolnych


Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin organizacji zajęć wychowania fizycznego
i korzystania z obiektów sportowych


Dokumentacja wycieczek szkolnych:
Umowa o świadczenie usług turystycznych
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5

Zawiadomienie o wycieczce i imprezie zagranicznej
Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej
Lista uczniów wyjazdu


Ustawy, zarządzenia, rozporządzenia, uchwały:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Uchwała nr XXVI/675/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21.04.2016r.
zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenie granic ich obwodów.


Zarządzenie Nr 4/ 14/2015 z dnia 25 listopada 2014 roku
dotyczące obowiązku kontaktów wychowawców i nauczycieli wobec rodziców, dotyczące obowiązku zapewnienia uczniom opieki


Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Uchwała w sprawie stołówki szkolnej

Uchwała z dnia 11.04.2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły

Uchwała z dnia 3.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły
Wzory dokumentów


Podanie o przyjęcie do szkoły


Wniosek o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranej szkoły podstawowej w dzielnicy Wola


Podanie o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej


Podanie o wyrobienie duplikatu świadectwa szkolnego

Podanie o zwolnienie z w - fu

Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego