Rada Rodziców - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rada Rodziców

Agendy

Regulamin Rady Rodziców

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. – art.53 i 54 (Dz. U. Nr 425 z późniejszymi zmianami),
2. Statut Szkoły Podstawowej Nr 225 w Warszawie.

§ 2
W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

§ 3
Regulamin określa cele, zadania, organizację, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

II. CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 4
Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 225 w Warszawie poprzez podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły, w tym zakresie spraw.

§ 5
Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań statutowych, programu wychowawczego szkoły i funkcji opiekuńczej szkoły.
2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy.
3. Zapewnienie rodzicom, we wspólnym działaniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami oraz innymi organami, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, w tym:
a. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole;
b. znajomość wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
c. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
d. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
4. Wyrażanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu.
5. Określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

III. SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

§ 6
1. Skład Rady Rodziców szkoły:
a. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
b. Zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców, w skład której wchodzi 3-5 osób, pełniących funkcję:
- przewodniczącego
- skarbnika
- sekretarza.
c. Wszyscy członkowie Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.
2. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców, zwoływane nie rzadziej niż raz w roku.
3. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:
a. Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady;
b. Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

§ 7
1. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik.
2. Skład Prezydium Rady Rodziców może być rozszerzony do ośmiu członków.
3. Prezydium Rady dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
4. W skład Prezydium Rady wchodzi dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.
5. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród innych członków dla wykonania określonych zadań.

§ 8
Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż pięć,
z których wybiera się przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu przez delegatów Rad Klasowych. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH OGNIW

§ 9
1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
2. Listę uczestników posiedzenia danego organu Rady oraz quorum ustala się każdorazowo przez sekretarza lub przewodniczącego Rady.
3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły.
4. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Prezydium Rady Rodziców.
5. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały.

§ 10
1. Wybory do Rady Rodziców i jej poszczególnych ogniw odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego ogniwa Rady. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybrani zostają ci z kandydatów, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie uczestników zebrania wyborczego.
4. W przypadku braku wymagalnej liczby obecności osób uprawnionych do głosowania, następne wybory mogą odbyć się bez quorum, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ostatniego głosowania.
5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.

§ 11
1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
2. Plenarne zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej – złożone do Prezydium Rady Rodziców.
3. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 5 razy na rok (co 2 miesiące).
4. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców, klasowej rady rodziców lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.
5. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

§ 12
1. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:
a. informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
b. ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
c. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, jak np.: komisję regulaminową, komisje uchwał i wniosków i komisję skrutacyjną - wybory do tych organów są jawne;
d. sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
e. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie) absolutorium ustępującemu organowi;
f. plenarna dyskusja programowa;
g. uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;
h. wybory nowych organów Rady Rodziców:
? ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności oraz stwierdzenie prawomocności zebrania;
? przypomnienie zasad wyborczych i ustalenie listy kandydatów przez komisję skrutacyjną;
? głosowanie;
? ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej;
? wolne głosy i wnioski.
2. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w §12 ust. 1, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

§ 13
1. Zadaniem klasowej Rady Rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:
a. dostosowanie zadań zawartych w § 5 do konkretnych potrzeb klasy wyrażonych przez rodziców, uczniów i nauczycieli;
b. współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji ustalonego planu pracy;
c. współdziałanie z przewodniczącym i Prezydium w celu realizacji zadań
o charakterze ogólnoszkolnym;
d. zwoływanie, z własnej potrzeby lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeb.

§ 14
1. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców jest uprawniony i ma obowiązek reprezentować Radę Rodziców wobec wszelkich statutowych organów szkoły oraz innych osób i organizacji spoza szkoły.
2. Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, w tym:
a. dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w § 5;
b. opracowanie ze skarbnikiem projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia;
c. współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączanie ich do realizacji planu pracy;
d. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium;
e. określenie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych;
f. kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą ;
g. przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.
3. Przewodniczący koordynuje prace Prezydium Rady, a zwłaszcza:
a. zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Prezydium Rady oraz plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców;
b. zarządza głosowanie wniosków składanych podczas posiedzeń, z zachowaniem kolejności ich zgłoszenia ;
c. podpisuje protokół z posiedzeń Prezydium.
4. Przewodniczący jest upoważniony, wraz ze skarbnikiem, do dysponowania majątkiem Rady Rodziców, zgodnie z ustalonym rocznym preliminarzem wydatków i uchwałami Prezydium Rady.
5. Przewodniczący wraz ze skarbnikiem może podjąć w szczególnych przypadkach, decyzję o dysponowaniu majątkiem Rady bez uchwały Prezydium. W takich przypadkach decyzja przewodniczącego nie może naruszać ustaleń rocznego preliminarza wydatków oraz musi być zatwierdzona uchwałą Prezydium na najbliższym zebraniu.
6. Podczas nieobecności przewodniczącego zadania określone w § 14 ust 1 – 5 wykonuje
w zastępstwie wiceprzewodniczący Prezydium.

§ 15
1. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
a. opracowywanie harmonogramu prac i zebrań;
b. informowanie członków Prezydium o terminach zwoływanych posiedzeń;
c. organizacyjne przygotowanie zebrań Prezydium;
d. prowadzenie dokumentacji Prezydium i protokołowanie jego posiedzeń;
e. nadzorowanie terminowości prac komisji;
f. prowadzenie korespondencji, dokumentacji oraz przestrzeganie prawidłowego jej przechowywania.

§ 16
1. Skarbnik Rady jest odpowiedzialny za właściwą realizację preliminarza wydatków,
w oparciu o przepisy określające prowadzenie gospodarki finansowej i rachunkowości.
2. Skarbnik organizuje zbiórkę składek rodziców.
3. Skarbnik wraz z przewodniczącym w oparciu o wnioski opracowuje projekt rocznego ramowego preliminarza wydatków.
4. Skarbnik prowadzi merytoryczny nadzór nad pracą księgowej Rady Rodziców.

§ 17
1. Zadaniem Prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami,
a zwłaszcza:
a. koordynowanie działalności klasowych Rad Rodziców;
b. nadzór nad pracą powołanych komisji stałych bądź doraźnych;
c. zatwierdzanie harmonogramu i nadzorowanie realizacji planu pracy;
d. decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej;
e. odbywanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące;
f. składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców.
2. Posiedzenia Prezydium Rady są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz Prezydium.

§ 18
1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami. Jej główne obowiązki to:
a. kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady Rodziców;
b. kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej rachunkowości;
c. kontrolowanie działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę;
d. składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o przeprowadzenie kontroli.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo żądania od członków Prezydium, osób zatrudnionych lub wykonujących usługi na rzecz Rady składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są obowiązani udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną.
4. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień w działalności Prezydium Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań nadzorczych – powiadomienia organu prowadzącego szkołę, organu ścigania przestępstw.

§ 19
Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się zespoły podjęły.

V. OBSŁUGA KSIĘGOWO - RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 20
1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólne obowiązujące zasady
w jednostkach resortu oświaty.
2. Źródłami funduszy Rady są:
- dobrowolne składki rodziców;
- wpłaty od innych osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których może zwrócić się Prezydium Rady,
- inne źródła.

§ 21
1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców na zebraniu klasowym w formie pisemnej.
2. Rodzice mogą zadeklarować, równoważne rocznej składce, świadczenia w naturze lub robociźnie.
3. Rada Rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo ciężka.
4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, półrocznie, kwartalnie względnie miesięcznie – według uznania i możliwości do skarbników rad klasowych lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców.
5. Środki pieniężne zebrane przez skarbników poszczególnych rad klasowych przekazywane są (za potwierdzeniem) do kasjera Rady Rodziców lub bezpośrednio wpłacane na konto Rady Rodziców. Potwierdzenia dokonanych wpłat przedstawiane są Prezydium Rady Rodziców.

§ 22
1. Fundusze zgromadzone przez Radę Rodziców mogą być użytkowane wyłącznie na działalność Rady określoną w § 5.
2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie: „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny .........” zatwierdzonego przez Prezydium Rady.

§ 23
Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków pieniężnych oraz dokonywania bieżących wpłat
i wypłat.

§ 24
Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25
1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
2. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

§ 26
W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do dyrektora szkoły, bądź organu prowadzącego szkołę.

§ 27
1. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe klasowe lub ogólne zebranie rodziców.
2. Członkowie, których odwołano oraz członkowie z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji lub osoby, które zrezygnowały z pełnienia funkcji, zostają zastąpieni przez nowych członków klasowych rad rodziców.
3. Ustępujące Prezydium Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowego, co powinno nastąpić nie później niż po trzech tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców.
4. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.
5. Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 28
Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach dla jego uchwalenia po zasięgnięciu opinii klasowych Rad Rodziców.

§ 29
1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treść:

RADA RODZICÓW
Szkoła Podstawowa Nr 225
Warszawa , ul. Brożka 15

a także pieczęć tą stosuje do operacji finansowych.

2. Przewodniczący Rady Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treść:

Przewodniczący Rady Rodziców
Szkoła Podstawowa Nr 225
............................................

3. Pieczęcią imienną może również posługiwać się Księgowy Rady Rodziców. Treść tej pieczęci to:

Księgowa Rady Rodziców
Szkoła Podstawowa Nr 225
..............................................


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego