Samorząd Uczniowski - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Samorząd Uczniowski

Agendy

Działalność Samorządu

Cele działania Samorządu Uczniowskiego:
1. Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły przez ogół uczniów;
2. Nawiązanie i utrzymywanie partnerskich stosunków ze wszystkimi organizatorami życia szkoły;
3. Pogłębianie demokratycznych form działania;

4. Rozwijanie samodzielności, współodpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów własnych oraz innych uczniów;
5. Kształtowanie inicjatywy indywidualnej oraz działania zespołowego;

6. Wyzwalanie aktywności oraz talentów organizatorskich dla dobra społeczności uczniowskiej oraz szkoły jako instytucji.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:
1. Mobilizowanie wszystkich uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych wynikających z praw i obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły;
2. Występowanie w charakterze rzecznika interesów społeczności uczniowskiej, wyrażanie jej uwag, wniosków i opinii;
3. Inspirowanie uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły, w organizowaniu działalności kulturalno - rozrywkowej, sportowej, społeczno - użytecznej, naukowej;
4. Prowadzenie działań zmierzających do utrzymania w dobrym stanie pomieszczeń szkolnych i sprzętu szkolnego;
5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród;
6. Rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich;
7. Wzbogacanie tradycji szkoły, troska o jej dobre imię;
8. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:

1. Zapoznanie się z programem nauczania, z treścią, celami i obowiązującymi wymaganiami;
2. Składanie propozycji, uwag, wniosków dotyczących szkoły;
3. Wyrażanie opinii na temat wewnątrzszkolnych przepisów i udział w ich redagowaniu;
4. Redagowanie i prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego;
5. Organizowanie działalności kulturalno - rozrywkowej, sportowej, turystycznej, społeczno - użytecznej, naukowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi szkoły.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego