Pedagog - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pedagog

Nauczyciele

Pedagog szkolny:

1. Podejmuje w stosunku do uczniów działania mające na celu rozpoznanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia (porady, konsultacje, zajęcia).
3. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 a także innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz wspomagającymi pracę szkoły.
4. Udziela porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.
5. Podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych.
6. Organizuje pomoc socjalną dla uczniów (wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowania do posiłków).

Dyżur w dniu zebrań i dniach otwartych w godzinach 16:00 - 18:00.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.  Stypendium   może otrzymać uczeń klasy

I VIII , u którego  miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514 złotych. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wypełnia rodzic lub opiekun prawny, dołączając zaświadczenia lub oświadczenia o wszystkich dochodach.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego