Certyfikaty - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Certyfikaty

O szkole

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją

Z prawdziwą radością informujemy, że nasza szkoła po raz trzeci otrzymała certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją. Wyróżnienie to oznacza, że uczniowie mający specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, otoczeni są w naszej szkole prawidłową opieką specjalistów i nauczycieli. Co ważne, w tym roku organizatorzy – metodycy WCIES i Polskiego Towarzystwa Dysleksji- wprowadzili do ankiety ewaluacyjnej nową kategorię oceny pracy szkoły- opinie Rodziców. Uzyskanie pozytywnej opinii w rozesłanej do rodziców ankiecie było warunkiem otrzymania certyfikatu. Bardzo dziękujemy Rodzicom za to, że docenili pracę wszystkich nauczycieli i tak pozytywnie wyrazili się o naszej szkole. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 15 czerwca w Szkole Podstawowej nr 321 na Bemowie.
W uroczystości uczestniczyła pani wicedyrektor Iwona Wrona i szkolny reedukator, pani Anna Tanajewska.

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją

W 2012 roku szkoła została uhonorowana certyfikatem Szkoła Przyjazna Uczniowi z Dysleksją. Był to efekt uczestnictwa szkoły w I edycji programu, trwającego w latach 2010 - 2012, a zorganizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się bądź z grupy ryzyka dysleksji, objęci są w szkole specjalistyczną opieką.Warunki nauczania dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów, a rodzice uczniów mogą korzystać ze wsparcia i doradztwa specjalistów pracujących w szkole.

Certyfikat Wars i Sawa


26 października 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się również  gala przedłużenia certyfikatów  Warsa i Sawy przyznanych szkołom wspierającym uzdolnienia wśród uczniów.  Wnioski o przedłużenie certyfikatów szkoły składały do końca minionego roku szkolnego, ale wyniki obrad Kapituły do ostatniej chwili trzymane były w tajemnicy.Dziś, z dużą satysfakcją możemy już oznajmić, że nasza szkoła znalazła się w gronie tych, które Kapituła uhonorowała przedłużeniem certyfikatu, na czas nieokreślony. Ponadto, wniosek naszej szkoły Zespół i Kapituła ocenili jednomyślnie na najwyższym poziomie.


Certyfikat Wars i Sawa

Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA jako szkoła wspierająca uzdolnienia. Rozpoczynamy realizację 3-letniego programu, którego celem głównym jest zwiększenie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów uzdolnionych, zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Wychodząc naprzeciw potrzebom Uczniów uzdolnionych szkoła planuje przygotowanie specjalnej oferty obejmującej m.in.: zajęcia dodatkowe, indywidualne konsultacje z nauczycielami i specjalistami, pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz umożliwienie prezentacji uczniowskich talentów na terenie szkoły i poza nią.

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wolontariatowi

Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wolontariatowi


30 września 2015 r. odbyła się Stołeczna Kapituła Klubów Ośmiu, która miała miejsce w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce”. Uroczystą częścią Kapituły było wręczenie Certyfikatów dla Szkoły Przyjaznej Wolontariatowi. Certyfikaty przyznawane są dla szczególnie wyróżniających się szkół, które szerzą idee i wspierają wolontariat wśród młodzieży. W tym roku udało się i nam. Do grona takich Szkół dołączyła nasza szkoła  - Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie.


SP225 szkołą z pomysłem na edukację patriotyczną!!!


Kolejny sukces naszej szkoły!
27 października 2017 r. odbyło się wręczenie Honorowych Wyróżnień Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. W obecnej edycji o Wyróżnienie ubiegało się 50 szkół, nagrodzono 21 projektów. W tym naszą szkołę. Uczniowie odebrali z rąk Pana Włodzimierza Paszyńskiego - Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy oraz Członków Kapituły piąte już Honorowe wyróżnienie.

Nasza szkoła może poszczycić się Honorowymi Wyróżnieniami Prezydenta m. st. Warszawa:
Szkoła z pomysłem na edukację międzykulturową (2012)
Szkoła z pomysłem na edukację teatralną (2013)
Szkoła z pomysłem na edukację ekologiczną (2014)
Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną (2015)

Szkoła z pomysłem na edukację patriotyczną (2017)

Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego – Szkołą z pomysłem na aktywność społeczną!


26 października 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik na uroczystości wręczenia  Honorowych Wyróżnień „Szkoła z Pomysłem” Prezydenta m. st. Warszawy gościło wiele szkół.
Jedną z 11 szkół, które otrzymały Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy
była Szkoła Podstawowa Nr 225 im. Józefa Gardeckiego. Uczniowie reprezentujący szkołę odebrali z rąk Pana Włodzimierza Paszyńskiego - Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy, Pani Joanny Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Członków Kapituły czwarte już Honorowe wyróżnienie.

Szkoła z pomysłem na edukację ekologiczną

W październiku 2014 r., nasza szkoła po raz trzeci z rzędu, znalazła się wśród laureatów Honorowego Wyróżnienia "Szkoła z pomysłem" Prezydenta m.st. Warszawy. Tym razem otrzymaliśmy certyfikat "Szkoła z pomysłem na edukację ekologiczną".

Nasza szkoła od lat podejmuje działania, organizuje akcje, konkursy i projekty o charakterze proekologicznym. Jesteśmy szkołą, która "dąży do wychowania pokolenia świadomie korzystającego i dbającego o otaczający świat".

Szkoła z pomysłem na edukację teatralną

W październiku 2013 r. szkoła otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy "Szkoła z pomysłem" za pomysł na edukację teatralną. W naszej szkole rokrocznie realizowane są przdsięwzięcia związane z edukacją teatralną: zajęcia teatralne, liczne przedstawienia, również w języku angielskim, spotkania z aktorami i twórcami teatralnymi. Nasi uczniowie z powodzeniem biorą udział w konkursach teatralnych.

Szkoła z pomysłem na edukację międzykulturową

W październiku 2012 r. szkoła otrzymała Honorowe Wyróżnienie "Szkoła z pomysłem", które jest przyznawane szkołom wprowadzającym ciekawe projekty przez Prezydenta m. st. Warszawy. Wyróżnienie zostało przyznane naszej placówce za pomysł na edukację kulturową i tolerancję.

W naszej szkole rokrocznie realizowane są projekty mające na celu przybliżenie uczniom różnorodności kulturowej mniejszości narodowych. Poznaliśmy już kulturę czeczeńską, ukraińską, romską i żydowską.

Certyfikat badań przesiewowych słuchu

Certyfikat udziału szkoły w badaniu przesiewowym słuchu jest podziękowaniem za wyjątkowe zaangażowanie w realizację programu w latach 2007 - 2013.

"
Badania przesiewowe wśród dzieci pozwalają na zebranie dużej wiedzy o stanie zdrowia małoletnich. Dzięki nim można uchwycić schorzenia w początkowej fazie i skierować ucznia na badania specjalistyczne i leczenie."

Szkoła otrzymała certyfikat za realizację programu edukacji ekologicznej związanej z rzeką Wisłą.

Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami.

Obok części edukacyjnej, program tworzy też część konkursowa, której prawidłowa realizacja umożliwiła naszej szkole zdobycie certyfikatu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego